Generalforsamlingen 2024

REFERAT

1. Valg af dirigent

Bent Laursen blev valgt til dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav ordet til formanden for bestyrelsens beretning.

2. Bestyrelsens beretning ved formand Henning Skødt

Henning gennemgik kort årets aktiviteter:

19. februar: Fastelavnsfesten med ca 250 deltagere heraf ca 120 børn. Gratis for alle.

5. marts: Søndagsmiddag i Juelsminde Hallernes Cafeterie med kåring af Årets

Juelsminde Borger, som blev Karl Ole Knudsen, der med stort engagement og arbejdsindsats har været med til at skabe en aktiv og synlig vinterbaderforening. Sidste års byggerier af sauna og badebro er det synlige bevis. Karl Ole er formand for foreningen VINTERBADERNE JUELSMINDE med 452 medlemmer, som tydelig tegn på at Juelsmindes rene vand og de lækre faciliteter er noget der drager.

9. juni: Bustur til Sønderborg Sommer Revy Show med 50 deltagere. På vejen spiste vi middag på Bov Kro.

Juli uge 28 - Juelsminde Havnefest: Indtægterne fra vores frivillige arbejde ved havnefesten bidrager væsentlig til Borgerforeningens økonomi.

Banko: I lighed med tidligere år var Borgerforeningen ansvarlig for afviklingen af Juelsminde Havnefest’s banko spil. Vi har en trofast gruppe af hjælpere, og Henning takkede for deres indsats.

Kræmmermarkedet ved Juelsminde Havnefest blev ikke afviklet for første gang vel i Havnefestens historie. Det besluttede vi i enighed med Havnefestudvalget. Baggrunden var de ændrede pladsforhold på storstranden ved den nye badebro og den kommende kystsikring, der begrænsede arealet vi har haft til rådighed. Havnefestudvalget ønskede at være på forkant og havde forslag til hvordan kræmmerarealet kunne anvende i stedet. Desuden har efterspørgslen på kræmmerpladser været vigende, især efter coronaperioden.

Toiletter og affald: I stedet for Kræmmermarkedet fik vi ansvaret for toiletvogne og tømning af affaldsstativerne på pladsen. Det gik rigtig fint, og vi har kun fået ros for det. Så derfor en stor tak til hjælper teamet, og vi håber der er flere, som vil hjælpe igen i år.

Oktober: Foredrag med folketingets mangeårige formand Henrik Dam Kristensen måtte desværre aflyses pga for få tilmeldte.

Jul på Torvet: Borgerforeningen skænkede juletræet igen i år, og stod for at opstille juletræet. Per fra Klakring Vognmandsforretning henter træet og hjælper med at rejse det uden beregning.

Da julemanden kom til byen, uddelte borgerforeningen 160 gratis slikposer til byens børn.

Visionsrådet er et vigtigt forum for vores by, og det er naturligt at også Borgerforeningen er repræsenteret her. Dorte Høgsted har været vores repræsentant i rådet alle årene. Vi er meget glade for samarbejdet med Dorte, og det engagement hun lægger i det.

Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab.

Karna gennemgik regnskabet for 2023, der var gennemgået uden bemærkninger fra vores valgte kontrollanter Rie Jensen og Freddy Frederiksen.

Årets resultat blev et overskud på 4.896 kr. Egenkapital ultimo: 373.608 kr.

Indtægterne kom fra kontingentindbetaling på 31.650 kr., renteindtægter på 16.406 kr. og overskud fra frivilligt arbejde ved Havnefesten på 52.380 kr. (banko, toiletrengøring og skift affaldsposer).

Tilskud/støtte/legater beløb sig til ialt 37.500 kr. :

10.000 kr. til Visionsrådets arbejde til her-og-nu småprojekter (gives hvert år)

5.000 kr. til Sant Hans på Storstranden.

2.500 kr. til Havnemuseum 10 års jubilæum med Tørfisk koncert.

10.000 kr. til nyt kunstnerisk flagskib på den gamle færgemole – skåret ud i stål.

10.000 kr. til livreddertårn og overnatning til livredderne.

Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Valgt til bestyrelsen: Karna Tornblad Jensen (genvalg), Tonni Olesen (genvalg) og Henning Skødt (genvalg).

Valgt som suppleanter: Ulla Schrøder og Bente Rode (begge genvalg).

5. Valg af bilagskontrollanter (revisorer).

Rie Jensen og Freddy Frederiksen blev genvalgt.

6. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Formanden meddelte, at der ikke var indkommet forslag.

7. Fastsættelse af kontingent for 2025.

Kontingent uændret 125 kr. for enkeltpersoner og 200 kr. for en familie (husstand).

8. Udtrækning af gavekort

I forbindelse med bestyrelsens kampagne for at få nye medlemmer blev der udtrukket 4 gavekort til en værdi på 400 kr fra fire af byens beværtninger Nior, Møllers, Høllsbergs Have og Kaas og Co. Der blev trukket lod blandt 42 nye medlemmer og 2 gamle medlemmer som havde foreslået et nyt medlem. Tillykke til de 4 heldige vindere.

9. Eventuelt.

Opfordring til at regnskab blev uddelt på papir næste år.

Opfordring til at få moderniseret foreningens vedtægter.

Opfordring til at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig.

Mere tydelig tilbagemelding/kvittering for betaling og dermed tilmelding blev efterlyst.

Spørgsmål om hvornår der var tilmelding til turen til Odense Revy? Bestyrelsen sagde, at vi var tæt på at have priserne på plads og det ville blive meldt ud straks herefter.

Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for afsluttet.

Referent: Jens Mortensen