Referat fra Generalforsamling


                  Referat fra generalforsamling i Juelsminde Borgerforening den 15. marts 2023

                    afholdt på Juelsminde Strand.
Henning Skødt bød velkommen til årets generalforsamling. I alt 67 fremmødte.

Dagsorden


1. Valg af dirigent.


2. Formandens beretning.


3. Fremlæggelse af regnskab


4. Valg af bestyrelse og suppleanter.


5. Valg af bilagskontrollanter (“revisorer”) 


6. Indkomne forslag fra medlemmerne.


7. Fastsættelse af kontingent for 2024.


8. Eventuelt. 
1. Valg af dirigent


Bent Laursen blev valgt til dirigent, og han konstaterede at

generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav ordet til formanden for

bestyrelsens beretning.
2. Bestyrelsens beretning ved formand Henning Skødt
Henning gennemgik kort årets aktiviteter:


Fastelavnsfesten med ca 180 deltagere heraf ca 100 børn. Gratis for alle.


Generalforsamling og søndagsmiddag afholdt samme dag med Kåring af årets

borger.


Årets borger blev Tina Vind Trabjerg, Titras Dekor.  Tina er en ildsjæl, der

gør meget for byen i kraft af sin involvering i Handelsstandsforeningen,

Visionsrådet, Juelsminde Legeparks Venner og nu sidst organiseringen af

hjælpen til de ukrainske flygtninge.


Kræmmermarked ved Juelsminde Havnefest med ca. 40 kræmmere. 


Hjælpere ved Juelsminde havnefest’s banko spil. 


Indtægterne fra Kræmmermarkedet og vores opgave ved afvikling af banko

bidrager væsentlig til foreningens økonomi.


Bustur til Bakken Revy men 46 deltagere.


Jul på Torvet: Borgerforeningen skænkede juletræet igen i år, og stod for at

opstille juletræet. Per fra Klakring Vognmandsforretning henter træet og

hjælper med at rejse det uden beregning. 


Da julemanden kom til byen, uddelte borgerforeningen 250 gratis slikposer

til byens børn. 


Visionsrådet er et vigtigt forum for vores by, og det er naturligt at også

Borgerforeningen er repræsenteret her. Dorte Høgsted har været vores

repræsentant i rådet alle årene, og har netop sagt ja til endnu en periode.

Vi er meget glade for samarbejdet med Dorte, og det engagement hun lægger i

det. 
Og vi er allerede kommet godt i gang med 2023:


Fastelavnsfest med rekord tilslutning. Over 120 fantasifuldt udklædte børn

slog deres folder med tøndeslagning og fuld fart på forhindringsbanen, som

Klakring-IF hjalp med at opstille. Med forældre og bedsteforældre var vi

over 250 deltagere. Fastelavnsfesten er gratis og for alle uanset

medlemskab.


Som Årets borger 2022 blev Karl Ole Knudsen udnævnt og vi hædrede ham ved

søndagsmiddagen 5. marts.  Karl Ole blev valgt, fordi han som repræsentant

og formand for Vinterbaderne i Juelsminde har bidraget til at gøre byen

meget synlig, og gøre byen til et levende sted for mange mennesker.


Fremadrettet har vi talt om et alternativ til turen til Bakken. Sønderborg

Revyen har været nævnt.
Havnefesten 2023:


Sammen med Juelsminde Havnefestudvalg er det besluttet at nedlægge

Kræmmermarkedet, som følge at de ændrede pladsforhold på storstranden ved

den nye badebro og det kommende dige.   


Vi er i dialog med Havnefestudvalget om at få andre opgaver, således at

nedgangen i indtægter ved vores frivillige arbejde begrænses.
Beretningen blev godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab.


Karna gennemgik regnskabet for 2022, der var gennemgået uden bemærkninger

fra vores valgte kontrollanter Rie Jensen og Freddy Frederiksen. 


Kontingentindbetaling på 33.650 kr. 


Legater i årets løb: 


10.000 kr. til Visionsrådets arbejde til her-og-nu småprojekter (gives hvert

år),


10.000 kr. til Ukrainske flygtninge.


5.000 kr. til Sant Hans på Storstranden.


3.150 kr. til Juelsminde Run


Kurstab minus renteindtægter: 37.500 kr.: 


Årets resultat blev et underskud på 46.422 kr.


Egenkapital ultimo: 368.712 kr. 


Egenkapitalen ultimo er 415.135 kr.


Regnskabet blev godkendt.
4. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Valgt til bestyrelsen: Tove Benfeldt Jensen (genvalg), Jens Mortensen

(genvalg), Jan Nymand (tidl. suppleant) og Jette Danielsen Thorborg. Erik

Arp Christensen og Calle West ønskede ikke genvalg til bestyrelsen.


Valgt som suppleanter: Ulla Schrøder (genvalg) og Bente Rode.
5. Valg af bilagskontrollanter (“revisorer”). 


Rie Jensen og Freddy Frederiksen blev genvalgt.
6. Indkomne forslag fra medlemmerne.


Formanden meddelte, at der ikke var indkommet forslag.
7. Fastsættelse af kontingent for 2024.


Bestyrelsen indstillede til at det nuværende kontingent for 2023 på 150 kr

pr husstand blev ændret til 125 kr for enlige og 200 kr pr husstand. 


Generalforsamlingen tilsluttede sig denne ændring. 
8. Eventuelt.


Jeanett spurgte ind til vores alternativ til Kræmmermarkedet, og bemærkede

at der havde været lang svartid på indmeldelse via vores hjemmeside.


Henning svarede at vi var i dialog med Havnefestudvalget om at få flere

opgaver bl.a. rengøring af toiletvogne og tømme skraldestativer. Og her var

vi interesseret i at få flere frivillige til at give en hånd med. 


Henning beklagede at vi havde haft problemer med svar tiden ved skift til

nyt program. 


Bustur: Flere tilkendegav at en tur til Sønderborg Revyen var er godt

forslag som afveksling for Bakken. 


Bestyrelse var al tid var interesseret i gode forslag til nye aktiviteter. 
Ordstyreren erklærede Generalforsamlingen for afsluttet. 


Referent: Jens Mortensen
...