Vedtægter

Bogerforeningens vedtægter har fra tidlig tid haft overskriften 'love', så det er stadig det originale dokuments tekst.I dag kalder man det vist kun 'vedtægter'.

I forbindelse med love/vedtægternes § 17 fastlægges borgerforeningens område - specifikt i forbindelse med en eventuel opløsning - til Juelsminde kirkedistrikt. Denne bestemmelse kan ikke ændres; men det er klart, fra optegnelser vi har fundet helt tilbage fra 1960'erne, at borgerforeningens reelle dækningsområde i hverdagen, omfatter såvel Strandhuse, Dykær, og i realiteten helt op til øst for Klakring, med Kejsdalen, Rosenvænget, etc., selvom selve kirkedistriktet slutter ved stien igennem tunnelen ved rådhuset.

Vi ønsker enhver, som føler sig forbundet til Juelsminde, velkommen som medlem i borgerforeningen, uanset deres adresse!

                                      Love / vedtægter for

                                    Juelsminde Borgerforening

 

                                                                               § 1.

Navn                            Foreningens navn er ”Juelsminde Borgerforening”.

                                                                       

                                                                               § 2.

Formål                       Varetagelse af byens og borgernes interesser:

                                      At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem

                                     byens borger, bl.a. ved afholdelse af selskabelige

                                    sammenkomster, At yde støtte til almennyttige formål.

 

                                                                               § 3.

Medlemmer               Enhver, der er fyldt 18 år, kan optages som medlem.

 

                                                                               § 4.

Kontingent                Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen.

 

                                                                               § 5.

Regnskabsåret           Regnskabsåret  løber fra 1. januar til 31. december.

 

                                                                               § 6.

Generalforsamling         Inden udgangen af marts måned skal ordinær  generalforsamling være afholdt.

                                      Indkaldelse hertil sker med mindst 21 dages varsel. 

                                      Foreningens reviderede regnskab skal foreligge til godkendelse.

                                      Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

    Stemmeberettiget er enhver, der har betalt  medlemskontingent.

 

                                                                               § 7.

Ekstraordinær              Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det ønskeligt,

Generalforsamling       eller når mindst 10 medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden

                                      anmoder derom, samt ligeledes skriftligt opgiver, hvad der ønskes behandlet.

 

                                                                               § 8.

Bestyrelse                     Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer, som af sin midte

                                   Vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

                                      Henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år.

                                      Intet medlem kan nægte valg til bestyrelse i en periode.

 

                                                                               § 9.

Udvalg                           Bestyrelsen vælger de udvalg, der anses for at være nødvendige for varetagelse

                                      af de specielle interesser. Intet medlem kan nægte valg til udvalg i en periode

 

                                                                               § 10.

Revisorer                       Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, som afgår med  en hvert år.

 

                                                                               § 11.

Suppleanter                   Suppleanter til såvel bestyrelse som revisor vælges af generalforsamlingen.

                            

                                                                       § 12.

Forslag                           Forslag, som ønskes behandlet på ordinære generalforsamling, skal indgives

                                       Skriftlig til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

                                                                               § 13.

Ændring af love         Ændring af love kan kun ske på 2 på hinanden følgende generalforsamling med

                                      Mindst 14 dages mellemrum, og da ved sidste generalforsamling med mindst

                                      60 pct. af de afgivne stemmer.

 

 

                                              § 14.  

Ekskursion                 Eksklusion af foreningens medlemmer kan ske skriftligt, hvis et medlem

                                    Ikke inden 3 mdr. efter årets udløb har indbetalt kontingent.

 

                                                                                § 15.            

Adgang                      Adgang til foreningens sammenkomster har medlemmer og disses

                               børn indtil fyldte 18 år.

 

                                                                                § 16. 

Opløsning                Opløsning kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger

                                   med mindst 14 dages mellemrum og mindst ¾ af foreningens samtlige

                                    medlemmer stemmer herfor.

 

                                                                                § 17.

Midler                         Foreningens midler forvaltes af bestyrelsen, og skulle foreningen

                                        nogensinde opløses, skal foreningens midler tilfalde et legat med

                                        almennyttige formål, til gavn for Juelsminde kirkedistrikts borgere.

                                     Denne bestemmelse kan aldrig ændres.

                                    

                        
                                                                                                            Statutter for

Årets Juelsminde Borger

 

Prisen ”Årets Juelsminde Borger” uddeles til den borger,

Der bosiddende eller har sit virke inden for

Juelsminde Borgerforenings område har bemærket sig

Ved en positiv indsats for områdets borger.

Det kan være erhvervsmæssig, turistmæssig, social eller

Foreningsmæssig indsats.

 

 

Forslag til kandidater samt begrundelse herfor skal indsendes til

bestyrelsen for Juelsminde Borgerforening,

efter annoncering.

Uddelingen vil finde sted ved en lejlighed

bestyrelsen fastsætter.

Årets Borger kåres kun, hvis een (eller flere) af

ovenstående statutter er opfyldt.