Love for

Juelsminde Borgerforening

§ 1.

Navn Foreningens navn er ”Juelsminde Borgerforening”.

§ 2.

Formål Varetagelse af byens og borgernes interesser:

At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem

byens borger, bl.a. ved afholdelse af selskabelige

sammenkomster, At yde støtte til almennyttige formål.

§ 3.

Medlemmer Enhver, der er fyldt 18 år, kan optages som medlem.

§ 4.

Kontingent Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen.

§ 5.

Regnskabsåret Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§ 6.

Generalforsamling Inden udgangen af marts måned skal ordinær generalforsamling være afholdt.

Indkaldelse hertil sker med mindst 21 dages varsel.

Foreningens reviderede regnskab skal foreligge til godkendelse.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

Stemmeberettiget er enhver, der har betalt medlemskontingent.

§ 7.

Ekstraordinær Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det ønskeligt,

Generalforsamling eller når mindst 10 medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden

anmoder derom, samt ligeledes skriftligt opgiver, hvad der ønskes behandlet.

§ 8.

Bestyrelse Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer, som af sin midte

Vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år.

Intet medlem kan nægte valg til bestyrelse i en periode.

§ 9.

Udvalg Bestyrelsen vælger de udvalg, der anses for at være nødvendige for varetagelse

af de specielle interesser. Intet medlem kan nægte valg til udvalg i en periode

§ 10.

Revisorer Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, som afgår med en hvert år.

§ 11.

Suppleanter Suppleanter til såvel bestyrelse som revisor vælges af generalforsamlingen.

§ 12.

Forslag Forslag, som ønskes behandlet på ordinære generalforsamling, skal indgives

Skriftlig til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 13.

Ændring af love Ændring af love kan kun ske på 2 på hinanden følgende generalforsamling med

Mindst 14 dages mellemrum, og da ved sidste generalforsamling med mindst

60 pct. Af de afgivne stemmer.

§ 14.

Ekskursion Eksklusion af foreningens medlemmer kan ske skriftligt, hvis et medlem

Ikke inden 3 mdr. efter årets udløb har indbetalt kontingent.

§ 15.

Adgang Adgang til foreningens sammenkomster har medlemmer og disse

Børn indtil fyldte 18 år.

§ 16.

Opløsning Opløsning kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamling

med mindst 14 dages mellemrum og mindst ¾ af foreningens samtlige

medlemmer stemmer herfor.

§ 17.

Midler Foreningens midler forvaltes af bestyrelsen, og skulle foreningen

Nogensinde opløses, skal foreningens midler tilfalde et legat med

Almennyttige formål, til gavn for Juelsminde kirkedistrikts borger.

Denne bestemmelse kan aldrig ændres.
Statutter for

Årets Juelsminde Borger

Prisen ”Årets Juelsminde Borger” uddeles til den borger,

Der bosiddende eller har sit virke inden for

Juelsminde Borgerforenings område har bemærket sig

Ved en positiv indsats for områdets borger.

Det kan være erhvervsmæssig, turistmæssig, social eller

Foreningsmæssig indsats.

Forslag til kandidater samt begrundelse herfor skal indsendes til

Bestyrelsen for Juelsminde Borgerforening,

Efter annoncering.

Uddelingen vil finde sted ved en lejlighed

Bestyrelsen fastsætter.

Årets Borger kåres kun, hvis 1 (eller flere) af

Ovenstående krav er opfyldt.