Referat fra Generalforsamling

Referat fra generalforsamling i Juelsminde Borgerforening den 24. august 2021 afhold på Hotel Juelsminde Strand.

Erik Arp bød velkommen til årets generalforsamling. I alt 60 fremmødte.

1. Valg af dirigent

Keld Glyngø blev valgt til dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen skulle være afholdt inden udgangen af marts i henhold til foreningens love og vedtægter, og var udskudt på grund af Corona restriktionerne, men i øvrigt var indkaldt med lovligt varsel. Forsamlingen gav accepterede dette og ordstyreren gav ordet til bestyrelsens beretning.

2. Bestyrelsens beretning ved formand Erik Arp

2020 var et mærkeligt år med aflysning af Havne festen og efterårsturen.

Vi fik dog afholdt Fastelavnsfesten med sædvanlig stor tilslutning.

Og vi afholdt søndagsmiddag med kåringen af årets borger Hans Henrik Rolskov var tydelig overrasket og bevæget, da Borgerforeningen pludselig troppede op midt under bestyrelsesmøde i løbeklubben, og overrakte ham en buket blomster, og meddelte at han var udnævnt til Årets Borger i Juelsminde. Med til at overraske ham var også Ulla (hustru) og styregruppen for "Juelsminde Run". Hans Henrik er formand i både løbeklubben "Juelsminde Runners" og stævnet "Juelsminde Run" som afholdes sidste lørdag i august. "Juelsminde Run" er med til at sætte fokus på Juelsminde, og løbet er populært. Sidste år var der deltagerrekord, hvilket selvfølgelig skyldes byens charme og fordi Hans Henrik og alle hjælperne sørger for en perfekt afvikling år efter år. Vi vil hædre Hans Henrik under mere formelle former og overrække han statuetten ved vores søndagsfrokost i Aqua Hallen den 16. februar.

Juletræet fik vi sat op, men de slikposer vi normalt deler ud, når julemanden kommer, blev i stedet delt ud til byens butikker.

Vi er allerede langt inde i 2021 og indtil nu er alt blevet aflyst - herunder: Årets borger, Fastelavnsfest, Havne fest.

Det betyder at v nu 2 år i træk mangler en væsentlig indtægtskilde fra Kræmmermarkedet og Bankospil under Havne festen.

Vi er dog klar med en efterårstur, som går til Tangeværket og på vejen hjem spisning på Hotel Himmelbjerget og et stop ved Den genfundne bro.

Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab.

Tove Jensen gennemgik regnskabet der viste et underskud på 32.316 kr. og en egenkapital på 444.236 kr. Indtægter fra ca 300 kontingent betalende. Ingen indtægter fra havne fest og Kræmmermarked, som normalt bidrager med 50-60.000 kr.

Der er brugt 28.500 kr. til udskiftning af foreningens bænke rundt om i byen. De nye vedligeholdelsesfrie bænke blev opsat dette forår.

De blå Spejdere har stået for flagdagene ved foreningens flagstang ud mod Vejlevej ved den tidligere trælast, der tidligere stod på trekanten, hvor signalmasten nu står.

4. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Calle West, Erik Ark, Tove Jensen og Jens Mortensen blev genvalgt til bestyrelsen.

Som suppleanter blev valgt: Ulla Schrøder og Tonni Olesen.

5. Valg af revisorer.

Rie Jensen og Freddy Frederiksen blev genvalgt.

6. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Formanden meddelte at der ikke var indkommet forslag.

7. Eventuelt.

Diskussion af om annoncering af aktiviteter. Facebook er foretrukket fordi den ikke koster noget og når bredt ud, men måske er der nogle af medlemmerne der går glip af informationen, hvis den ikke også kommer i Ugeavisen.

Opfordring til at sende informationer ud på mail også.

Vedtægterne mangler på hjemmesiden.

Fald i antal medlemmer i 2021 som følge af aflyste aktiviteter.

Jens fremhævede foreningens repræsentant i Juelsminde Visionsråd Dorte Marie Høgsted, der sammen med de øvrige i Visionsrådet lægger en stor arbejdsindsats til gaven for os alle. Visionsrådet har ingen indtægter og der skal søges midler, hvis nogle at de gode ideer skal føres ud i livet. Bestyrelsen har lige besluttet at give et ståede legat på 10.000 kr. til deres løbende arbejde og småprojekter.

Forslag om at genoptage tur til Cirkusrevyen igen eller lignende arrangement.

En mente at var fint med den gode fokus der har været på Storstranden, men at der manglede bænke på stranden ved bugten.

Bestyrelsen takkede for de mange indspark og forslag og ville tage det med i overvejelserne.

Ordstyreren erklærede Generalforsamlingen for afsluttet.

Referent: Jens Mortensen