Referat fra Generalforsamling


Referat fra generalforsamling i Juelsminde Borgerforening den 27. marts 2022

afholdt i Juelsminde Hallernes Cafeteria.


Erik Arp bød velkommen til årets generalforsamling. I alt 32 fremmødte. Fra

Bestyrelsen var der afbud fra Karna og Ingerlise.


1. Valg af dirigent


Bent Laursen blev valgt til dirigent og han konstaterede at

generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav ordet til formanden for

bestyrelsens beretning.


2. Bestyrelsens beretning ved formand Erik Arp


Det blev en kort beretning, da seneste generalforsamling var den 24. august

2021 (udsat pga corona).


Efterårsturen gik med bus til Tange Sø og med frokost på Himmelbjerget og

forbi den Genopdagende Bro i Østbirk på vejen hjem. En meget interessant

tur.


Jul på Torvet - her står borgerforeningen for at opstille juletræet.

Handelsstandsforening arrangere julemanden kommer og her giver

borgerforeningen en slikpose til børnene. Vi uddelte 150 stk.


I år har vi afholdt Fastelavnsfest som vi plejer. Det er gratis for byens

børn, og som sædvanlig en succes. Vi uddelte 98 slikposer.


Som Årets Juelsmindeborger har vi udnævnt Tine Vind Trabjerg, Titra Dekor.

Tina er en ildsjæl, der gør meget for byen i kraft af sin involvering i

Handelsstandsforeningen, Visionsrådet, Juelsminde Legeparks Venner og nu

sidst organiseringen af hjælpen til de ukrainske flygtninge.


Efter opfordringer har vi besluttet at genoptage Turen til Bakken med revy i

august.


Beretningen blev godkendt.


3. Aflæggelse af regnskab.


Tove gennemgik regnskabet. Året var præget af lav aktivitet pga af Corona.

Kontingentindbetaling på 34.722 kr.


Legater: vi har givet 5.000 kr. til Storskærmen og 10.000 kr. til

Visionsrådets arbejde til her-og-nu småprojekter. Bidraget til Visionsrådet

skal gives hvert år fremover. Da Havnefeste blev aflyst mangler vi

indtægter fra Banko og Kræmmermarked.


Resultatet blev et underskud på 29.101 kr.


Egenkapitalen ultimo er 415.135 kr.4. Valg af bestyrelse og suppleanter.


Tonni Olesen blev nyvalgt til bestyrelsen, og der var genvalg til Karna

Tornblad og Henning Skødt. Ingerlise Møller ønskede ikke genvalg.


Som suppleanter blev valgt: Ulla Schrøder genvalgt og ny suppleant blev Jan

Nymand.5. Valg af revisorer.


Rie Jensen og Freddy Frederiksen blev genvalgt.6. Indkomne forslag fra medlemmerne.


Formanden meddelte at der ikke var indkommet forslag.7. Eventuelt.


Erik fortalte at det nu var praksis at de 2 suppleanter indbydes til at

deltage i alle bestyrelsesmøder. Derved er vi flere til at diskutere emner

og forslag og dele opgaverne.


Vi har besluttet at foreningen skal have MobilPay. Det koster noget, men det

er meget nemmere.


Jens orienteres om at vi lige havde givet 5.000 kr. til de ukrainske

flygtninge via Lions, der skal bruges til mad og andre daglige

fornødenheder. Desuden giver vi et måltid mad i Hornsyld Svømmehal's

Cafeteria i forbindelse med en tur Dykkerklubben er ved at arrangere.


Ordstyreren erklærede Generalforsamlingen for afsluttet.


Referent: Jens Mortensen
...