Referat fra Generalforsamling

Referat af generalforsamling i Juelsminde Borgerforening den 21. marts 2019

Generalforsamlingen blev i år holdt på restaurant På Havnen. Åbenbart et populært sted at holde det, for vi var 67 deltagere. Absolut rekord.

 

1.      Valg af dirigent

Keld Glyngø blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet på trods af trykfejl i den først indrykkede annonce, hvor der stod onsdag i stedet for torsdag, men datoen var korrekt.

 

2.      Formandens beretning v/formand Hanne Petersen

Formanden berettede om et år med velbesøgte arrangementer. Der har været afholdt søndags middag med kåring af årets borger, Dorte Bech Andersen, og fastelavn, ligesom foreningen var medarrangør af et foredrag arrangeret af Kræftens Bekæmpelse med Charlotte Bøving (TV lægen der flytter ind). Så var der den traditionelle tur til Bakken (som nu sættes på pause) samt en efterårstur til Odense Jernbanemuseum og en bisonfarm.

 

Foreningens hovedindtægt kommer fra kræmmermarkedet ved Juelsminde Havnefest, så det er vigtigt at alle støtter op omkring dette marked, som sidste år for første gang nogensinde ikke var udsolgt. Vi prøver derfor i 2019 at supplere med små boder, der kan lejes for en dag ad gangen for 100 kr.

 

Trods nedgang i indtægterne har foreningen i årets løb givet tilskud til storskærmen, der blev indkøbt til brug for VM i fodbold m.v., Sankt Hans aften på stranden, det ovenfor omtalte foredrag samt gavekort til Juelsminde Run.

 

Det blev også kort nævnt, at foreningen i Visions rådet er repræsenteret ved Dorte Høgsted, og et par af visions rådets igangværende sager blev nævnt.

 

3.      Aflæggelse af regnskab v/kasserer Tove Jensen

Kassereren gennemgik regnskabet, der endte med et underskud på kr. 39.375. Især fremhævede hun at foreningen har haft et kurstab på kr. 24.044 i 2018, men en stor del af dette er allerede vendt til gevinst. Ellers var der ikke de store udsving i regnskabet i forhold til tidligere år.

 

4.      Valg af bestyrelse og suppleanter:

På valg til bestyrelsen var Erik Arp Christensen, Henning Skødt, Tove Jensen og Jens Mortensen, som alle blev genvalgt.

 

Carl West blev genvalgt som suppleant og Bjarne Nymand blev nyvalgt som suppleant.

 

5.      Valg af revisorer:

Freddy Frederiksen og Rie Jensen blev genvalgt.

 

6.      Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

 

7.      Evt.

Under eventuelt fortalte formanden, at det efter tre års ventetid er lykkedes os at få bevilget en tur til Sprogø. Det bliver søndag den 15. september. Desværre er det kun muligt at få adgang med en 50 pers. bus, så der er begrænset mulighed for deltagelse.

 

Juelsminde Borgerforening fylder i år 75 år, og bestyrelsen arbejder hen imod at afholde en jubilæums fest på hotellet fredag den 4. oktober.

 

Et medlem udtrykte utilfredshed med at vi arrangerer en tur, hvor der kun er plads til 50 personer, men der plejer kun at være 40-45 med på vores efterårs ture, så måske det viser sig slet ikke at blive et problem. Og til jubilæums festen tror vi på at der er plads til alle interesserede.

 

Comments