Velkommen hos os‎ > ‎

Formandens Beretning

Formandsberetning for året 2019

Formandens beretning ved Hanne Petersen.

"Selvom der allerede er gået en stor del af 2020, hvor alt er lavet om og annulleret pga. Corona, 

så skal jeg her fremlægge formandsberetning vedr. år 2019. Beretningen var klar til fremlæggelse i 

marts, hvor generalforsamlingen oprindelig skulle have fundet sted, men nu får i den så her med nogen 

forsinkelse:

2019 var året, hvor Juelsminde Borgerforening fyldte 75 år, og vi havde derfor aftalt at vi godt ville bruge 

nogle ekstra penge på arrangementer for vores medlemmer samt legater. Men det vender jeg alt sammen 

tilbage til om lidt.

Vi startede endnu en gang året med søndagsmiddag i Aqua hallen, hvor vi også skulle kåre årets borger 2018. 

Årets borger var denne gang personerne bag Havnemuseet, da vi synes de gør en meget stor indsats med deres 

arbejde for museet, men ikke mindst deres arrangementer på røgepladsen, som samler rigtig mange festglade 

mennesker 4 gange i løbet af sommeren.

Næste arrangement var vores traditionelle fastelavnsfest i Juelsminde Hallen, hvor der igen var mødt godt 90 

festligt udklædte børn op til tøndeslagning, fastelavnsboller, sodavand og slikposer, og til de voksne ledsagere 

var der naturligvis kaffe og fastelavnsboller. Nye deltagere synes altid, at det er utrolig flot, at vi giver alt det, 

men vi synes det er en god måde at vise Borgerforeningen frem for den lidt yngre generation.

Så havde vi generalforsamling med ikke mindre end 67 deltagere. Absolut rekord. Desværre måtte jeg erkende 

bagefter, at jeg slet ikke kom hjem med nogen form for feedback på trods af de mange fremmødte. Det håber 

jeg vi kan råde bod på i dag, da vi gerne vil høre lidt om, hvad I kunne tænke jer af fremtidige aktiviteter.

Så kom havnefesten og indtog byen. Vi afviklede som sædvanlig bankospillet med udlodning af mange fine 

præmier skænket af byens forretningsdrivende. Og så er det jo som bekendt Borgerforeningen, der afholder 

kræmmermarkedet. For første gang i mange år fik vi ros for udvalget af kræmmere og ikke mindst det nye tiltag 

med at udleje små stande på 3x3 meter til private, der gerne vil sælge lidt brugte ting. Det blev rigtig godt 

modtaget af de besøgende på kræmmermarkedet, så det er noget vi ville have gentaget i år, hvis ikke Corona var 

kommet i vejen. Og husk nu på i den forbindelse – at det er pengene fra kræmmermarkedet der gør, at vi kan 

lave vores arrangementer til så konkurrencedygtig en pris – så al støtte i form af stand leje ved kommende 

markeder er velkommen.

Den 15. september kunne vi så efter tre års venten komme på den eftertragtede tur til Sprogø. Vi startede med 

by rundvisning i Nyborg og derefter bustur rundt på Sprogø og ned under Storebæltsbroen. Meget interessant 

tur.

Så blev det tid til vores 75 års jubilæumsfest den 4. oktober på Hotel Juelsminde Strand. Vi havde en rigtig fin 

aften, der startede med at Juelsminde Pigegarde spillede for os, hvorefter vi overrakte dem et legat på 15.000 kr.,

da jeg under min research til min tale havde fundet ud af, at det i tidernes morgen var Borgerforeningen der 

startede og drev pigegarden. Derpå spiste vi en dejlig middag, og så var der underholdning af nogle medlemmer 

fra Juelsminde Revyen og Erik Vestergaard. Vi synes selv at foreningen på den måde blev fejret på passende vis.

Årets sidste opgave var i lighed med tidligere at få fat i et stort juletræ, og få det sat op på torvet ved Sydbank og

så uddele godteposer til børnene, når julemanden kommer sejlende til byen. Vejret var for en gangs skyld rigtig 

godt og der var pænt mange børn, så vi fik uddelt mange poser.

Pga. af jubilæet havde vi som tidligere nævnt aftalt, at vi godt kunne bruge lidt ekstra penge. Vi gav som nævnt 

15.000 til pigegarden og ved samme lejlighed gav vi også 15.000 til den nye naturlegeplads, der er bygget 

nedenfor hotellet. Derudover har vi givet 5.000 til Stjernecafeen på Birkelund, der gør et kæmpe arbejde for 

demente og deres pårørende. Endelig har vi igen givet 15 gavekort a 250 kr. til Juelsminde Run. De bliver 

udtrukket på startnumrene, så selv den absolut langsomste løber er med i lodtrækningen. Endelig gav vi igen et 

bidrag til afvikling af Skt. Hans aften på Storstranden.

Mht. økonomien så kom vi ud af året med et underskud på kr. 18.311 hovedsagelig fordi vi som ovenfor nævnt 

valgte at bruge ekstra penge på legater og jubilæumsfest. Vi har dog stadig en solid kassebeholdning, så vi har 

heldigvis noget at tage af. Men det fortæller kassereren nok om bagefter.

Som sagt så var dette beretningen for 2019. Jeg er i mellemtiden fratrådt som formand for at give plads til nye 

friske kræfter. Efter næsten 10 år på posten var jeg nået til et punkt, hvor jeg ikke syntes at jeg havde mere at 

give af, og så er det om at give bolden videre. I skal have tak for den store tilslutning der altid har været til vores 

arrangementer. Bliv endelig ved med at støtte foreningen og deltage i diverse arrangementer, når det igen bliver 

muligt at lave et eller andet."

Ordstyreren konstaterede at beretning blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

3. Aflæggelse af regnskab ved kasserer Tove Jensen.

Tove gennemgik det udleverede regnskab, som var revideret og godkendt den 24-4-20 af Freddy Frederiksen 

og Rie Jensen.

Kontingent: Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent på 150 kr. pr husstand.

Regnskabet og kontingent blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer 


4. Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg var Hanne Petersen , Ulla Buxbom og Calle West. Hanne og Ulla ønskede ikke genvalg.

Til bestyrelsen blev valgt Ingerlise Møller, Karna Tornblad Jensen og Carl West - uden modkandidater.

Som suppleanter blev valgt Bjarne Nymand og Trunte Ginnerup - uden modkandidater.

 

5: Valg af revisor

Genvalg til Freddy Frederiksen og Rie Jensen.

 

6. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

7. Eventuelt

Erik takkede Hanne og Ulla for deres mangeårige store indsats i bestyrelsen.

Erik orienterede om de kommende aktiviteter, som vil være præget af corona-situationen. Vi havde allerede 

aflyst vores efterårsudflugt. Men planerne er at gennemføre vores sædvanlige aktiviteter: Opsætte juletræ på 

torvet; uddele slikposer når julemanden kommer; årets borger; søndagsmiddag; fastelavn. - og så kommer 

næste generalforsamling.

Forslag og ideer fra medlemmerne: 

1) Loppe/bagagerumsmarked regelmæssigt året rind efter forbillede fra Fanø.

2) Være med til at arrangere tur rund om Knuden via den nyanlagte sti.

Jens mindede om at vores plads i Juelsminde Visionsråd blev varetaget af Dorte Marie Høgsted på meget 

tilfredsstillende vis.

Ordstyreren takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Referent: Jens Mortensen.


 Comments